«Χρωστάµε σε αυτήν πόλη, για κάθε κτήριο που σηκώνουµε, το κοµµάτι πράσινο που της κλέψαµε»

Αυστριακός αρχιτέκτονας Hundertwasser.

20 Μαρτίου, 2014

Aντί στεφανιού, την 25η Μαρτίου, στηρίζουμε
το Χαμόγελο του Παιδιού, με την παιδική παράσταση
«Η περιπέτεια του μικρού Οδυσσέα» 

Η παράσταση (πατήστε εδώ) «Η περιπέτεια του μικρού Οδυσσέα», το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 στις 11:00 είναι αφιερωμένη στον 9χρονο Παναγιώτη Σεϊντάνη και προσφέρει όλα τα έσοδα στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη στήριξη παιδιών με καρδιοπάθεια και της νεοσυσταθείσας ομάδας «ο μικρός Παναγιώτης». 

Δείτε ακόμα:

Πάρτε κι εσείς τα παιδιά σας, και απολαύστε μαζί τους ένα εξαιρετικό διαδραστικό έργο με ήρωα το μικρό Οδυσσέα παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο.

Προπώληση εισιτηρίων

Ηλεκτρονικά: www.viva.gr (πατήστε εδώ) και από το ταμείο του Θεάτρου.

 

11 Ιουνίου, 2013

Καταστροφή μεγάλης δασικής έκτασης στη Δροσοπηγή, Καπανδριτίου στα σύνορα με το Κρυονέρι Αττικής.  

 

03 Ιουνίου, 2012

Η απόφαση του ΔΣ για την αποτροπή λαθροϋλοτόμησης


Δημοσιεύουμε το πλήρες κείμενο της απόφασης του ΔΣ,  για την τοποθέτηση μπάρας και ως εκ τούτου την απαγόρευση διέλευσης κάθε μηχανοκίνητου στο ρέμα από βρυσάκι και προς τη λίμνη του Μαραθώνα, προκειμένου να διασωθούν από τη λαθροϋλοτόμηση όσα δέντρα γλίτωσαν από τη φωτιά.


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


                                                                                          Αριθ. Απόφασης 16/2012


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της  30./03/2012..  της  ..5/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου                                             

    Σήμερα την 30η  Mαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01,  ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 7934/ 26-03-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππά Νικόλαου, Αντιδημάρχου Τ.Υ. -  Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
Θέμα 3ο:   Διάσωση του καμένου δάσους του Αγ.Στεφάνου από την αυθαίρετη υλοτόμηση.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:


             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παππάς  Νικόλαος                                                           
2. Κανατσούλης Ιωάννης                                             
3.Παλιγγίνης Κων/νος
4.Φέρμελη Λυδία
5.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
6.Σωτηρίου Σακελλάριος
7.Παπαπαναγιώτου Ελένη
8.Καρυστινός Νικόλαος
9.Χιώτης Ηρακλής


   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη, Διοικητική υπάλληλος του Δήμου Διονύσου.  
   Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3.-Το υπ’αρ.πρωτ. 1734/20-01-2012 έγγραφο γραφείο Δημάρχου Δ.Διονύσου
4.-Το από 6-12-2011 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Αγ.Στεφάνου με θέμα: «Ανάγκη για άμεση διάσωση του καμένου δάσους Αγ.Στεφάνου από την αυθαίρετη υλοτόμηση»
5.-Υπόμνημα με συνημμένες φωτογραφίες
6.-Το υπ’αρ.πρωτ.7144/20-12-11 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης προς το Δασονομείο Αγ.Στεφάνου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :

 -την εισήγηση του Προέδρου
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3.-Το υπ’ αρ.πρωτ. 1734/20-01-2012 έγγραφο γραφείο Δημάρχου Δ.Διονύσου
4.-Το από 6-12-2011 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Αγ.Στεφάνου με θέμα: «Ανάγκη για άμεση διάσωση του καμένου δάσους Αγ.Στεφάνου από την αυθαίρετη υλοτόμηση»
5.-Υπόμνημα με συνημμένες φωτογραφίες
6.-Το υπ’αρ.πρωτ.7144/20-12-11 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης προς το Δασονομείο Αγ.Στεφάνου.
    7.- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με ψήφους (5) πέντε  υπέρ, του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Παππάς Νικόλαου και των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Κανατσούλη Ιωάννη, Καρυστινού Νικόλαου, Παλιγγίνη Κωνσταντίνου, Χιώτη Ηρακλή, (2) δύο ψήφους αποχή από την ψηφοφορία η κ. Φέρμελη Λυδία και η κυρία Παπαπαναγιώτου Ελένη & (2) δυο ψήφους κατά των κ. Σωτηρίου Σακελλάριο και της κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη. 
Να τοποθετηθούν απαγορευτικές μπάρες και πινακίδες σε τρία συγκεκριμένα σημεία –Νεκροταφείο Πευκόφυτου, Αγ.Τριάδα και Βρυσάκι για την προστασία του δάσους και προτείνουμε να γίνει μελέτη από Δασική υπηρεσία και αρμόδιους φορείς του Δήμου.
Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..16/2012.

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                                                  
                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης                                               
 Παππάς Νικόλαος                                 2.Παλιγγίνης Κων/νος
                                                                 3.Σωτηρίου Σακελλάριος
                                                                 4.Φέρμελη Λυδία
                                                                 5.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
                                                                 6.Παπαπαναγιώτου Ελένη  
                                                                 7.Καρυστινός Νικόλαος
                                                                 8.Χιώτης Ηρακλής                                                                                                         

20 Μαΐου, 2012

Οι μάσκες πέφτουν!

Οι μάσκες πέφτουν!


Κύριε Δήμαρχε, δεν σας ζητήσαμε τίποτα μεγάλο. Το αυτονόητο ζητήσαμε. Απαγορευτικές μπάρες σε ένα δάσος που κάηκε και έκτοτε καταλεηλατείται από εμπόρους ξυλείας και μη. Μπάρες, όμως, όχι πινακίδες.

Αυτό, όμως, που μας άφησε άναυδους, είναι ότι τα μέλη του ΣΔ προερχόμενα από τον Αγ. Στέφανο δεν ψήφισαν ούτε καν τις ταμπέλες!

Δείτε την υπ' αριθ. 16/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθ. Απόφασης 16/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 30./03/2012.. της ..5/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.
Σήμερα την 30η Mαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01, ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 7934/ 26-03-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππά Νικόλαου, Αντιδημάρχου Τ.Υ. - Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 3ο: Διάσωση του καμένου δάσους του Αγ.Στεφάνου από την αυθαίρετη υλοτόμηση.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παππάς Νικόλαος
2. Κανατσούλης Ιωάννης
3.Παλιγγίνης Κων/νος
4.Φέρμελη Λυδία
5.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
6.Σωτηρίου Σακελλάριος
7.Παπαπαναγιώτου Ελένη
8.Καρυστινός Νικόλαος
9.Χιώτης Ηρακλής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη, Διοικητική υπάλληλος του Δήμου Διονύσου.
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Λαμβάνοντας υπόψη:

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3.-Το υπ’αρ.πρωτ. 1734/20-01-2012 έγγραφο γραφείο Δημάρχου Δ.Διονύσου
4.-Το από 6-12-2011 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Αγ.Στεφάνου με θέμα: «Ανάγκη για άμεση διάσωση του καμένου δάσους Αγ.Στεφάνου από την αυθαίρετη υλοτόμηση»
5.-Υπόμνημα με συνημμένες φωτογραφίες
6.-Το υπ’αρ.πρωτ.7144/20-12-11 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης προς το Δασονομείο Αγ.Στεφάνου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:

-την εισήγηση του Προέδρου
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3.-Το υπ’αρ.πρωτ. 1734/20-01-2012 έγγραφο γραφείο Δημάρχου Δ.Διονύσου
4.-Το από 6-12-2011 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Αγ.Στεφάνου με θέμα: «Ανάγκη για άμεση διάσωση του καμένου δάσους Αγ.Στεφάνου από την αυθαίρετη υλοτόμηση»
5.-Υπόμνημα με συνημμένες φωτογραφίες
6.-Το υπ’αρ.πρωτ.7144/20-12-11 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης προς το Δασονομείο Αγ.Στεφάνου.
7.- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων

Στο σημείο αυτό, χαρείτε τους εκλεγμένους του Αγ. Στεφάνου. (Οι μάσκες κάποτε πέφτουν)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με ψήφους (5) πέντε υπέρ, του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. Παππάς Νικόλαου και των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Κανατσούλη Ιωάννη, Καρυστινού Νικόλαου, Παλιγγίνη Κωνσταντίνου, Χιώτη Ηρακλή, (2) δύο ψήφους αποχή από την ψηφοφορία η κ. Φέρμελη Λυδία και η κυρία Παπαπαναγιώτου Ελένη & (2) δυο ψήφους κατά των κ. Σωτηρίου Σακελλάριο και της κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη.
Να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες για την προστασία του δάσους και προτείνουμε να γίνει μελέτη από Δασική υπηρεσία και αρμόδιους φορείς του Δήμου.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό ..16/2012.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παππάς Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Κανατσούλης Ιωάννης
2.Παλιγγίνης Κων/νος
3.Σωτηρίου Σακελλάριος
4.Φέρμελη Λυδία
5.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
6.Παπαπαναγιώτου Ελένη
7.Καρυστινός Νικόλαος
8.Χιώτης Ηρακλής


Τα υπόλοιπα συμπεράσματα δικά σας. 28 Απριλίου, 2012


Λαύριο, τα σκηνικά
μιας βιομηχανικής εποχής

Φωτογραφική έκθεση του Βαρθολομαίου στο Μουσείο Μπενάκη
για το πρώην μεταλλουργικό κέντρο της Ευρώπης
Ένα από τα σπουδαιότερα μεταλλευτικά και μεταλλουργικά κέντρα της Ευρώπης στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, το Λαύριο, ζωντανεύει σήμερα ως ιστορικό μνημείο βιομηχανίας και πολιτισμού μέσα από την φωτογραφική έκθεση του Γιώργου Ε. Βαρθολομαίου «Λαύριο, Τα σκηνικά μιας παράστασης» που εγκαινιάζεται την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 (ώρα 20.00) στο Κτήριο της οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη.
Η έκθεση «Λαύριο Τα σκηνικά μιας παράστασης» έρχεται μέσα από την καταγραφική δύναμη του φακού να μας καταστήσει θεατές στο εσωτερικό των βιομηχανικών χώρων των μεταλλείων Λαυρίου όπως διατηρήθηκαν έως το 1987 οπότε και φωτογραφήθηκαν.

Ο Γιώργος Βαρθολομαίος χρησιμοποιεί με δεξιοτεχνία τη χαρακτηριστική τεχνική chiaroscuro για να αποδώσει με εικαστικό τρόπο την ατμόσφαιρα ενός από-βιομηχανοποιημένου χώρου που αποπνέει ακόμα την μεταλλευτική δραστηριότητα που κάποτε είχε ακμάσει.

«Οι φωτογραφίες του Γιώργου Βαρθολοµαίου για τις εγκαταλελειμµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις των µεταλλείων Λαυρίου αποτελούν "αληθή εικαστική καλλιτεχνία". Τραβηγµένες κάτω από τον ίδιο καταγάλανο ουρανό του Μίλερ, µε τις ακτίνες του λαυρεωτικού ήλιου να αντανακλώνται στα εργαστήρια και να αναδεικνύουν την κάθε λεπτοµέρεια των άψυχων µηχανηµάτων και εργαλείων που τόσες χιλιάδες χέρια δούλεψαν για πάνω από έναν αιώνα, αποτελούν τρόπον τινά ένα σώµα "νεκράς φύσης". Η απουσία οποιουδήποτε έµψυχου στοιχείου, είτε στους εξωτερικούς είτε στους εσωτερικούς χώρους, µας επιτρέπει µε έντονη και διεισδυτική µατιά να ψηλαφήσουµε την απεραντοσύνη της περιχαρακωµένης, έρηµης πια, πολιτείας, της µαύρης χώρας. Αλλά και να αφουγκραστούµε, αν φυσικά θέλουµε, τις φωνές όσων "δούλεψαν σκληρά στο σκοτάδι"», λέει ο Φίλιππος Κάραμποτ.

Το ημίφως αποκαλύπτει δραματοποιημένα ένα σκηνικό χωρίς τους πρωταγωνιστές του: ερειπωμένοι τοίχοι και αντικείμενα «μιλούν» για μια ανθρώπινη παρουσία… εν απουσία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιστορία του Λαυρίου συνεχίζεται σήμερα με την δημιουργία και λειτουργία του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, ενός χώρου επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, επιχειρηματικής δραστηριότητας και πολιτισμού, ο οποίος αναμένεται να δώσει μία νέα ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Σήμερα, φιλοξενεί το Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και υποστηρίζεται από το Ε.Μ.Π.

Η έκθεση συνοδεύεται από φωτογραφικό λεύκωμα των εκδόσεων Gutenberg που προλογίζει ο Φίλιππος Κάραμποτ, με κείμενο του Βασίλη Καρδάση
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 Μαϊου.
18 Φεβρουαρίου, 2012

Πάμε για να διορθώσουμε κάτι και χαλάμε κάτι άλλο...

Σε αυτό το κράτος ασυναρτησίας, τσαπατσουλιάς και συμφερόντων ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο για καταπατημένα και αναδασωτέα. Στο νέο σχέδιο νόμουπου προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων, μελισσοκομείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων εντός δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και δημοσίων εκτάσεων!! 
Στο νομοσχέδιο βασικά αλλάζει η φιλοσοφία αδειοδότησης, προς τόνωση της κτηνοτροφίας. Δηλαδή ενώ μέχρι τώρα η φιλοσοφία ήταν πρώτα ελέγχω και μετά αδειοδοτώ, τώρα αυτό αντιστρέφεται. Πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω ως πολιτεία.  

Το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» και συγκεκριμένα Άρθρο 14 παρ. 1  όσο και στο Άρθρο 15, στη σελίδα της δημόσιας διαβούλευσης, επιχειρεί να περάσει «διατάξεις που νομιμοποιούν αυθαίρετες εγκαταστάσεις και παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα με άλλες αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές για την αυθαίρετη δόμηση (αντίθεση στην αρχή του κράτους δικαίου και της ισότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα). Οι διατάξεις προβλέπουν την ανάκληση αποφάσεων που κηρύττουν εκτάσεις αναδασωτέες. Επειδή μία έκταση κηρύσσεται αναδασωτέα με μόνη την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 117§3 Συντάγματος, οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι αμφίβολης συνταγματικότητας.» σύμφωνα με τη WWF.

 Ψιλά γράμματα:
Ετήσια έκθεση για το περιβάλλον στα Πιέρια 2008
Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι η άνεση με την οποία ο καθένας μπορεί να πάει σε όποιο σημείο των Πιερίων, να φράξει, να κατασκευάσει καλύβες ή και να ισοπεδώσει ένα χώρο για να φτιάξει μια στάνη, ένα χοιροστάσιο, βουστάσιο, κλπ. Τοπία μοναδικής ομορφιάς με ιδιαίτερη οικολογική και γεωλογική αξία, περιοχές με πλούσια υπόγεια νερά, μπορούν να μετατραπούν σε χαβούζες, σκουπιδότοπους ή να καταστραφούν οριστικά, ενώ οι τοπικές, νομαρχιακές ή κρατικές υπηρεσίες θα αλληλογραφούν για το ποιος έχει την αρμοδιότητα.


14 Φεβρουαρίου, 2012

14 Φεβρουαρίου 2012

                 Σύγχρονη     «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ  »
Ο ενοικιαστής  της οικίας που βρίσκεται στην οδό Ντρεδων 1 στον Άγιο Στέφανο  έριχνε μόνιμα τα βοθρολύματά του στην παρακείμενη οδό 28 ης  Οκτωβρίου και  στην συνέχεια δια μέσου  του ρέματος στο βρυσάκι κατέληγαν στην Λίμνη του Μαραθώνα  όπου  ανοίγοντας τη βρύση του για να πίνουν νερό τα παιδιά του, έφταναν τα λύματα στο ποτήρι τους .
Όταν η Δημοτική Αστυνομία τού επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ο πονηρός Αλβανός βρήκε άλλο τρόπο για να συνεχίσει την «ανακύκλωση τον βοθρολυμάτων  του» χωρίς να του στοιχίσει η μεταφορά τους με βυτίο, όπως θα έκανε ο κάθε ευσυνείδητος πολίτης . Συνεδεσε λοιπόν  με σωλήνα και αντλία στέλνοντας τα βοθρολύματα από το βόθρο του στο πηγάδι, όπως αποδεικνύεται στις φωτογραφίες. Δεν γνωρίζουμε αν ο «συμπαθής συμπολίτης » μας πίνει νερό από το πηγάδι του η το χρησιμοποιεί , σημασία όμως έχει πως όσοι από εμάς έχουμε πηγάδια ίσως να έχουμε γευθεί τα βοθρολύματα του. Σίγουρα όμως ο υδροφόρος  ορίζοντας της περιοχής είναι πλέον μολυσμένος .
Τι έχουν να μας πουν οι αρμόδιοι ׃
1 ) εισαγγελέας για την προστασία του περιβάλλοντος ,
2 ) υπηρεσία υγείας του Δήμου  της αποκεντρωμένης διοίκησης και  της περιφέρειας
και τι ενέργειες σκέφτονται να κάνουν  ?

ΙΔΩΜΕΝ ……         

Ο βόθρος όπου είναι βυθισμένη η αντλία . 

Η θέση του πηγαδιού στην άλλη πλευρά του σπιτιού.

Η κατάληξη του σωλήνα πού έρχεται από τον βόθρο.


12 Φεβρουαρίου, 2012

Το Δασαρχείο Πεντέλης συμφωνεί, το Δασονομείο Αγ. Στ. συμφωνεί, ο Δήμαρχος συμφωνεί...

... και σύντομα θα δούμε πόσο δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί κάτι που έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων!


Έγγραφο του Δασονομείου Αγ. Στεφάνου προτείνει την τοποθέτηση απαγορευτικής μπάρας προκειμένου να αναχαιτιστεί η παράνομη υλοτόμηση των υγιών εναπομείναντων πεύκων. Κάτι αντίστοιχο και σε μεγαλύτερη κλίμακα έγινε στην Πάρνηθα. Μετά τη μεγάλη φωτιά εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες φύλαξης του Εθνική Δρυμού ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν απαγορευτικές μπάρες. Το ίδιο επίσης έγινε και στα βασιλικά κτήματα, στο Κρυονέρι - και χωρίς να έχει προηγηθεί φωτιά.Πρόσφατη δημοσίευση στον τοπικό τύπο Βόρεια Προάστια μιλάει για μικρής κλίμακας αναδάσωση στην περιοχή της Αχλαδούλας (για τρίτη φορά καμμένη), κατά τον μήνα Μάρτιο (όταν θα έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία θα τα δημοσιεύσουμε). Εμείς, θα είμαστε στο πλευρό της δράσης. Πέραν αυτού, το να φυτεύουμε από τη μία και από την άλλη να κόβουν είναι -επιεικώς- παράλογο.

Από τον Δήμαρχο, ακόμα περιμένουμε δικές του ενέργειες (προς το παρόν έχουμε μείνει στα λόγια), παρά το γεγονός ότι το θέμα δεν εμπίπτει άμεσα στην αρμοδιότητά του. - Κύριε Δήμαρχε, ωραίες οι Ημέρες Περιβάλλοντος και τα καπελάκια, αλλά να κάνουμε και ουσιαστικές παρεμβάσεις! 

Η παράνομη υλοτόμηση πλήττει την Ανατολική Αττική, την Πάρνηθα, όλη την Ελλάδα. «Ομάδες λαθροϋλοτόμων, που αποψιλώνουν τα δάση αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, με συνέπεια σοβαρό κίνδυνο για την ελληνική χλωρίδα». Οι ίδιοι οι παρανομούντες έχουν αποθρασυνθεί τόσο που άρχισαν να καρφώνουν ο ένας τον άλλον, γράφει άλλο άρθρο. 

Η κρίση δεν αποψιλώνει τα δάση, όπως γράφουν οι πηχαίοι τίτλοι, αλλά η γνωστή ελληνική βλακεία. Kαι η βλακεία εργάζεται πυρετωδώς ... για να μας φέρει σε αυτό το ζοφερό σήμερα.

5 μήνες μετά τη φωτιάπριν τη φωτιά


Μήπως τελικά αυτή η χώρα, πράγματι, δεν αξίζει στους Έλληνες;


05 Φεβρουαρίου, 2012

Σιγά - σιγά «αραιώνουν» και τα πράσινα....

ό,τι πράσινο έμεινε από την φωτιά θα πάει στις ξυλόσομπες!

Εμείς, περιμένουμε το έγγραφο του Δασονομείου Αγ. Στεφάνου, καθώς και τις ενέργειες του Δημάρχου -που όμως έπονται του Δασονομείου- και που όπως επανειλημμένως μας έχει πει, συμφωνεί απολύτως με την απαγόρευση μηχανοκίνητων στην περιοχή του ρέματος.

06 Ιανουαρίου, 2012

Το Δασαρχείο Πεντέλης ζητά εφαρμογή της απαγόρευσης της διέλευσης οχημάτων...... στο δασικό οδικό δίκτυο του Αγ. Στεφάνου. 


Προκειμένου να αποτραπεί η λαθρουλοτόμηση στα δασικά του Αγ. Στεφάνου, τo Δασαρχείο Πεντέλης με το υπ' αριθμόν 7144 / 20/12/11 έγγραφό του, απαντά στην καταγγελία μας και ζητά από το Δασονομείο του Αγ. Στεφάνου να προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους στην δασική περιοχή και εφόσον πιστοποιήσει την παράνομη υλοτόμηση, τότε να εφαρμόσει τον νόμο 998/79 άρθρο 15, παρ 7.


Τι λέει αυτός ο νόμος; Ότι: 


«Οι Δασικές Αρχές, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους, δύνανται να απαγορεύουν τη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης, οι τυχόν εξαιρέσεις (αγρότες για καλλιέργεια, βοσκοί κλπ.), καθώς και όλα τα τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανωτέρω απαγόρευσης (μπάρες, πινακίδες κ.α.)
(Η ως άνω & 7 προστέθηκε από τη & 1 άρθρου 59 του Ν. 2637/1998-ΦΕΚ 200 Α)»


18 Δεκεμβρίου, 2011

Για ποια φυσική αναδάσωση μιλάμε;


Όταν όσο δάσος απέμεινε θα πάει σε ξυλόσομπες, πλουτίζοντας του επιτήδειους που εκμεταλλεύονται όχι μόνο τις δυσχερείς περιστάσεις, αλλά και την αφασία στην οποία βρίσκεται η χώρα.

Εμείς, όμως, εκεί! –επιμένουμε. Είδαμε τον Δήμαρχο Καλαφατέλη, με το χρόνιο αίτημά μας να τοποθετηθούν μπάρες σε ένα τμήμα του καμένου δάσους, ώστε να μπορέσει αυτό να διασωθεί και να αναγενηθεί.  Ο Δήμαρχος συμφώνησε, για άλλη μια φορά. Είπε μάλιστα ότι θα τις τοποθετήσει συνοπτικών διαδικασιών. Για μια φορά ακόμα, λοιπόν.

Επισκεφθήκαμε και το δασονομείο του Αγ. Στεφάνου, που μας ξανα επιβεβαίωσε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε υλοτόμηση και μάλιστα χωρίς την παρουσία του Δασονομείου. 


Μα πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό που για άλλες χώρες θα ήταν αυτονόητο; Και ποιανού το χαρήρι γίνεται, τελικά; Αυτού που θέλει τζάμπα ξύλα ή αυτού που θέλει το δάσος να αναγενηθείΣημειώστε, ότι και επί δημαρχίας Βορριά το προσπαθήσαμε, αλλά επί ματαίω (στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις χτύπα).
Εν αναμονή λοιπόν.

Oι δύο φωτογραφίες είναι χρονικά ασύνδετες.
To κομμένο πεύκο είναι περσινό - γιατί από τότε υπήρχε το πρόβλημα.

12 Δεκεμβρίου, 2011

Να πούμε από τώρα αντίο στο εναπομείναν πράσινο;


Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Επιχειρησιακού Προγράμματος φάση Α' σελίδα111 (http://www.dionysos.gr/sites/default/files/stratigikos_sxediasmos_a.pdf) του Δήμου, παρά το εκ πρώτης υπερ-φιλόδοξο ...πρασίνισμα του τόπου!!! (με πλατείες, διαμορφώσεις, παιδότοπους και πάει λέγοντας), είδαμε και το εξής: «αλλαγή χρήσεων Πεντελικού στις περιοχές των κληροτεμαχίων και γύρω από το χωριό της Σταμάτας, του οικισμούς Πευκόφυτο στον Αγ. Στέφανο, Άνοιξης, Δροσιάς και Ροδόπολής». Περιττεύει να πούμε τα αυτονόητα. Η αλλαγή χρήσης ζώνης του Πεντελικού θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για την περιοχή. Θα οδηγήσει στην αύξηση συντελεστών δόμησης, αύξηση δηλαδή του όγκου και της «κάλυψης» της οικοδόμησης, που αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τώρα και υπο καθεστώς αμφισβητούμενων ορίων «έκοβαν» και έχτιζαν ...ότι έχτιζαν, μπορεί κανείς να φανταστεί τι έχει να γίνει.
Να πούμε από τώρα αντίο στο εναπομείναν πράσινο;

Κύριε δήμαρχε, μήπως πρέπει να προβληματιστείτε για τις προθέσεις των συμβούλων σας; Ή σας βρίσκει σύμφωνο μια τέτοια ζοφερή προοπτική;

27 Νοεμβρίου, 2011

AΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΗΣΗ

Το περιαστικό δάσος του Αγ. Στεφάνου ήταν και παραμένει μια ανοιχτή πληγή:
μέχρι τώρα το λεηλατούσαν οι έμποροι γης,
τώρα το αποτελειώνουν οι έμποροι ξυλείας.

Μια από τις ομορφότερες δασικές περιοχές, το περιαστικό δάσος του Αγ. Στεφάνου, δυστυχώς παρέδωσε μεγάλο τμήμα του στο τσιμέντο και ένα ακόμη μεγαλύτερο στη φωτιά του 2009 που έκαψε ένα πολύ μεγάλο μέρος του δάσους, αφήνοντας όμως και μερικά υγιή τμήματα. Ενώ, λοιπόν, μέχρι πρώτινος το πρόβλημα στην περιοχή ήταν η οικοπεδοποίηση και τα διαρκώς συσσωρευόμενα μπάζα και σκουπίδια, σήμερα ότι απέμεινε λεηλατείται βάναυσα και καταστρέφεται από λαθροϋλοτόμους, με την πλήρη απουσία του δασαρχείου.
Η όποια προσπάθεια φυσικής και τεχνικής αναδάσωσης καταργείται από την αυθαίρετη υλοτόμηση, που βιάζει καθημερινά ένα περιβάλλον που προσπαθεί να αναγεννηθεί.
«Η παράνομη υλοτομία που επεκτείνεται σε όλη τη χώρα δεν γίνεται, όπως λένε οι πληροφορίες, κατ' ανάγκην από άτομα που δεν έχουν να ζήσουν, αλλά και από επιτήδειους που εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις για να οικονομήσουν. Είναι γεγονός ότι ο οικονομικός χειμώνας μαστίζει τη χώρα, αλλά οι δασικές υπηρεσίες πρέπει να περιφρουρήσουν τη δημόσια περιουσία και να μην κάνουν τα στραβά μάτια αδιακρίτως αφήνοντας να οργιάζει η αποψίλωση των δασών», αναφέρεται σε άρθρο της Ελευθεροτυπίας (7/11/2011).
Το δασονομείο Αγ. Στεφάνου, σε ερώτησή μας, είπε ότι κανείς δεν έχει άδεια να υλοτομεί. Διευκρίνισε δε ότι άδεια έχει μόνο ο Δήμος και μόνο για να να υλοτομεί καμμένα δέντρα που βρίσκονται πάνω σε δρόμους εντός του οικισμού.
Με σχετικό μας έγγραφο προς τις αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες, απαιτούμε την άμεση περέμβασή τους για κάθε λήψη μέτρων προστασίας το συντομότερο δυνατό. Λόγω της αδυναμίας του δασαρχείου να διενεργήσει ελέγχους και να επιτηρήσει το δάσος, επιμένουμε και επανερχόμαστε για άλλη μια φορά στην τοποθέτηση απαγορευτικής μπάρας και πινακίδας σε τρία συγκεκριμένα σημεία του δάσους (σε σχετικό υπόμνημά μας).
Η περιοχή δεν έχει άλλα αποθέματα πράσινου. Έγιναν τσιμέντο και στάχτη. Ας μην αφήσουμε, λοιπόν, την αβλεψία, την ανοχή και την αδιαφορία να προκαλέσουν μια –αυτή τη φορά- αμετάκλητη περιβαλλοντική ζημιά. 

Το δάσος είναι τραυματισμένο, αλλά με κάποια υγιή πράσινα δέντρα.
Μην περιμένετε να δείτε κάτι τραγικό, αυτό θα φανεί αργότερα -κατά την άνοιξη- είναι βέβαιο. Αφού δεν θα έχει μείνει ούτε πλατάνι όρθιο.

Το τοπίο αιμοραγεί: οι πληγές από το πέρασμα της φωτιάς και των λαθροϋλοτόμων μπερδεύονται μεταξύ τους. Η μυρωδιά του καμένου έδωσε τη θέση της στη
μυρωδιά του φρεσκοκομμένου.

25 Ιουλίου, 2011

Όλα δείχνουν ότι πρώτη μέριμνα του Δημοτικού Συμβουλίου για την καλοκαιρινή περίοδο είναι το πόσα θα τσεπώσουν τα Νομικά Πρόσωπα -κι όχι να λάβουν μέτρα αντιπυρικής προστασίας!Ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Καλαφατέλης, όχι μόνο δεν έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο το φλέγον θέμα της μπάρας για το δάσος Αγ. Στεφάνου -όπως μας είχε υποσχεθεί («θα το θέσω πρώτο-πρώτο στο επόμενο Δ.Σ.....»)- αλλά αμέλησε να εφαρμόσει και την στοιχειώδη πρόληψη: την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω επικινδυνότητας πυρκαϊάς της καλοκαιρινής περιόδου! Ο προηγούμενος Δήμαρχος Αγ. Στεφάνου, εφάρμοζε κάθε χρόνο το αυτονόητο και στοιχειώδες μέτρο: από 30 Μαΐου έως και τέλος Αυγούστου απαγορευόταν η διέλευση από Βρυσάκι μέχρι Αγ. Τριάδα και νεκροταφείο Σπατατζικίου!

Αν, το να λάβουν το αυτονόητο προστατευτικό μέτρο σε μια ήδη καμένη περιοχή δεν είναι προτεραιότητα για την σημερινή διοίκηση, τότε αναρωτιόμαστε ποιες είναι οι προτεραιότητές τους; Γιατί, πολύ γρήγορα και συντονισμένα έσπευσαν να ψηφίσουν τους «μισθούς» των Νομικών Προσώπων (όλης της ομάδας: πρόεδροι, αντιπρόεδροι και όλο το Δ.Σ., μη μείνει κανείς παραπονεμένος).

Με δύο μέτρα αλυσίδας θα ασχολούμαστε τώρα; Eδώ υπάρχει ''το λαβείν'' που πρέπει πρώτα απ΄όλα να διευθετηθεί!

22 Ιουλίου, 2011

Εεεεε ρε γλέντιααααα.....

Αντιγράφω: «στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου 11/7/2011, ψήφισαν την καταβολή μηνιαίων αποδοχών στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας, Άθλησης & Πολιτισμού Ο ΘΕΣΠΙΣ. Με εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Διον. Σακελλαρίου, οι κ.κ. Χρήστος Ποτίδης και Έλλη Τζανετή, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου ΘΕΣΠΙΣ, θα λαμβάνουν ετήσια το ποσό των 24.000 Ευρώ περίπου για τις υπηρεσίες, που προσφέρουν. Συνολικά, το 2011 θα διατεθούν για τέτοιου είδους αμοιβές 297.028,80 ευρώ».
Κι απ’ ότι άκουσα, οι παραπάνω αποδοχές κρίνονται ως Έξοδα Παράστασης και θα λαμβάνονται από τα Νομικά Πρόσωπα ΕΠΙΠΛΕΟΝ στους μισθούς τους και στις συντάξεις τους.
Δηλαδή, κύριε Ποτίδη, κύριε Ζυγούνα και κυρία Τζανετή, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που άδραξαν την ευκαιρία, σε τι ακριβώς είστε καλύτεροι από τους προηγούμενούς σας, οι οποίοι -αν και διεθνούς διαμετρήματος και αναγνωρισμένης επιχειρηματικής ικανότητας- αφιλοκερδώς προσέφεραν την εργασία τους; Ή είδατε την ευκαιρία να απλώσετε κι εσείς το χέρι;
Θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί και να είχε τεθεί από την αρχή της εφαρμογής του Καλλικράτη, ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά θα προσφέρει την εργασία του αφιλοκερδώς, ώστε το κίνητρο για την ενασχόληση με τα κοινά να είναι για να κάνουμε καλύτερο τον τόπο μας, κι όχι μεγαλύτερη την τσέπη μας.

12 Ιουνίου, 2011

Δυστυχώς, ο εθελοντικός καθαρισμός είναι... ακόμα εκεί!

Αφού, από τις 5 Ιουνίου, (ημέρα Περιβάλλοντος) όπου εθελοντές πολίτες καθάρισαν την Πλάτωνος, ...οι μαύρες σακούλες είναι ακόμα εκεί!!! Δεν θα στείλετε φορτηγό να τα πάρει κύριε Δήμαρχε; Και πότε; Έπρεπε να είχαν μαζευτεί την ίδια κιόλας μέρα -και από απλό σεβασμό στον κόπο μας.

Ήδη, αρχίζουν να σκίζονται και να σκορπούν τα σκουπίδια.

Επισημάναμε στον Δήμαρχο και το μάζεμα των μπάζων, όπου απαιτείται μηχάνημα του Δήμου για το μάζεμά τους. Αλλά, επειδή το πρόβλημα πρέπει να λυθεί στην βάση του κι όχι με «ημέρες περιβάλλοντος» μια φορά στην δεκαετία, επανερχόμαστε στο αρχικό μας αίτημα: Να τοποθετηθεί μπάρα στο τρίγωνο Πλάτωνος, νεκροταφείο Σπατατζικίου, Αγ. Τριάδα -γνωστό τρίγωνο όπου με Νομαρχιακή απόφαση έκλεινε τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω επικινδυνότητας πυρκαγιάς- απαγορευτική για κάθε μηχανοκίνητο, ώστε το μέρος αυτό να είναι ένας ασφαλής και όμορφος τόπος αναψυχής. Χωρίς μπάζα, χωρίς «δύσκολα» σκουπίδια (όπως τα 50 δοχεία με χημικό ή φαρμακευτικό υλικό που βρήκαμε), χωρίς αυτοκίνητα και -λόγω εποχής και υψηλής βλάστησης- χωρίς τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ας, ελπίσουμε, ότι δεν θα αρκεστεί ο Δήμαρχος στα... καπελάκια!

26 Μαΐου, 2011

Καθαρισμός της Πλάτωνος (περιοχή Βρυσάκι)


H Πλάτωνος, σήμερα γεμάτη ξερά κλαδιά -βόμβα για την καλοκαιρινή περίοδο-, αλλά και μπάζα, αλλά και κάμποσα σκουπίδια, εξακολουθεί να είναι ένας εξαίσιος δρόμος περιπάτου. Τον απολαμβάνουμε και οφείλουμε να τον προστατέψουμε. Την Κυριακή 5 Ιουνίου, ο Δήμος Διονύσου, με την υποστήριξη φορτηγών, καλεί όλους τους πολίτες για εθελοντικό καθαρισμό. Η ανακοίνωση δεν το γράφει, αλλά όποιος προσέλθει ας φέρει και ένα ζευγάρι γάντια κήπου.
Αντιγράφω από την ιστοσελίδα του Δήμου: «Η 5η Ιουνίου ‘ημέρα καθαριότητας’ του Δήμου Διονύσου
Ο Δήμος Διονύσου στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, της αισθητικής αναβάθμισης του τόπου μας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής όλων μας, ο Δήμος Διονύσου, διοργανώνει ημέρα καθαριότητας και ανακύκλωσης την Κυριακή 5 Ιουνίου, με εκστρατεία καθαριότητας στην περιοχή Βρυσάκι της δημοτικής κοινότητας Αγίου Στεφάνου.
Καλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι φορείς του Δήμου, να δείξουν έμπρακτα την αγάπη τους για την πόλη μας και να στηρίξουν την προσπάθεια καθαριότητας του Δήμου, λαμβάνοντας μέρος σ’ αυτή.
Τόπος συνάντησης για τη δράση έχει οριστεί ο Σταθμός του Αγίου Στεφάνου με ώρα συγκέντρωσης, στις 10.15 το πρωί.» http://www.dionysos.gr/?q=node/495

11 Μαΐου, 2011

Εισήγηση του Μανώλη Γιοματάρη στην ημερίδα «Η ΠΟΛΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ»


ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ
«Η ΠΟΛΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ»
3 ΜΑΙΟΥ 2011, «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα Κωστής Παλαμάς , Πειραιώς 100, Γκάζι
Εισήγηση του Μανώλη Γιοματάρη ,Αρχαιολόγου, Συντονιστή της Θεματικής Ομάδας Πολιτισμού των Οικολόγων Πράσινων
ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβαση για την προστασία του τοπίου αναφέρεται ότι «Τοπίο» σημαίνει μία περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ ή ανθρώπινων παραγόντων.
Όμως ο τρόπος αντίληψης για το τοπίο εξαρτάται από τον τρόπο σκέψης και την κοσμοθεώρηση του υποκειμένου , το κοινωνικό περιβάλλον , την στάση ζωής , την πολιτισμική διαδρομή του τοπίου αλλά και του κοινωνικού ιστού που είναι ενταγμένο το υποκείμενο.
Η διαχρονική αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την κατανόηση και ερμηνεία της έννοιας του τοπίου η οποία καθορίζεται έκτος από το «πραγματικό» δηλαδή την μορφή της γης από το «φαντασιακό» και το «πολιτισμικό». Έντονοι συμβολισμοί και εκφράσεις άυλων πολιτισμικών αξιών εκδηλώνονται μέσα από το τοπίο: η ατομική και συλλογική μνήμη, η ιδιαιτερότητα και ιστορικότητα του χώρου, η συνέχεια, και εν τέλει η πολιτισμική και ιδεολογική ταυτότητα του χώρου.
Κατά την διάρκεια της ιστορίας ορισμένοι τόποι αποκτούν κάποια χαρακτηριστικά που προσδίδουν ταυτότητα και υλοποίηση της μνήμης .
Πολλά βουνά της Ελλάδος είναι ταυτισμένα με ιστορίες και μνήμες από την τουρκοκρατία , από τους κλαρίτες της απελευθερωμένης Ελλάδας, από τους αντάρτες της κατοχής και τις ιστορίες εμφύλιας βίας της μετακατοχικικής περιόδου.
Πολλά τοπία σημαδεύτηκαν από ένα γεγονός: Ο Μαραθώνας, οι Θερμοπύλες, ενώ αλλά έχουν αποκτήσει μια μεταφυσική αντιληπτική διάσταση όπως οι Δελφοί.
Η προστασία του τοπίου και της ανθρωπογενούς κληρονομιάς στην Ελλάδα
Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του « Χάρτη της Βενετίας» η έννοια του ιστορικού μνημείου δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό έργο αλλά και την αστική ή αγροτική τοποθεσία που μαρτυρεί έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, μια ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις μεγάλες δημιουργίες αλλά και για τα ταπεινά έργα που με τον καιρό απέκτησαν πολιτισμική σημασία.
Η προστασία της ανθρωπογενούς κληρονομίας ξεκινά διεθνώς από τον χάρτη των Αθηνών (1931) και καταλήγει στην Ευρωπαϊκή σύμβαση για το τοπίο ( Φλωρεντία 2000) Στην χώρα μας ο νόμος « Περί Αρχαιοτήτων» του 1932 αντικαταστάθηκε το 2002 με τον το ν.3028 « Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και έν γένει της πολιτιστικής Κληρονομιάς » ενώ η Ευρωπαϊκή σύμβαση του τοπίου χρειάστηκε 10 χρόνια για να κυρωθεί και κυρώθηκε μόλις το 2010.
Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν χαθεί οριστικά σε διάστημα λίγων δεκαετιών πολιτισμικά τοπία παγκόσμιας σημασίας στο βωμό της μεταπολεμικής ανάπτυξης
Η διαχείριση των μνημείων της ανθρωπογενούς κληρονομιάς, εκτός από κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, συχνά γίνεται χωρίς να δίνεται η απαραίτητη βαρύτητα στο ευρύτερο περιβάλλον των μνημείων και να υποβαθμίζεται με αυτόν τον τρόπο ή και να μην λαμβάνεται υπόψη η έννοια του πολιτισμικού τοπίου.
Σε ότι αφορά τις αρχαιότητες ο νόμος επιβάλει συχνά την χρηματοδότηση από τον ανάδοχο του έργου των αρχαιολογικών ανασκαφών, μέτρο που εκτός από άδικο για τους μικροϊδιοκτήτες προκαλεί συχνά προβλήματα στην εύρυθμη εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας και αναστολές ώστε να διατηρηθεί το εύρημα.
Κατά συνέπεια η διαδικασία της κατάχωσης ή της αποδόμησης των αρχαιοτήτων έχει γίνει η συνηθισμένη τακτική ενώ η απαλλοτρίωση χώρων που υπάρχουν σημαντικά ευρήματα είναι από δύσκολη έως ακατόρθωτη.
Θα μπορούσε κατά την προσωπική μου άποψη να θεσπιστεί ένα τέλος για την έκδοση οικοδομικών αδειών η άλλων έργων το οποίο θα αποτελούσε δεξαμενή χρηματοδότησης για ανασκαφές -μελέτες- απαλλοτριώσεις .
Τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι τα φυσικά ίχνη της ανθρώπινης ιστορίας σε έναν τόπο και δεν μπορούν να αποσπαστούν από το ιστορικό πολιτισμικό τοπίο του οποίου μέρος αποτελούν και οι φυσικοί πόροι. Οι αρχαιολογικοί χώροι και ευρύτερα οι υπαίθριοι τόποι με αρχαιότητες πρέπει να διαμορφώνονται και να διαχειρίζονται ως ζωντανά κύτταρα του πολιτισμού και αλληλένδετα στοιχεία του τοπίου.
Στην χώρα μας τελευταία γίνονται προσπάθειες προς την παραπάνω κατεύθυνση.
Ενοποιημένα δίκτυα αρχαιολογικών μνημείων και ιστορικών τόπων, ίδρυση αρχαιολογικών πάρκων με οικολογικό χαρακτήρα. Βήματα σημαντικά, όμως χρειάζεται μεγαλύτερη τόλμη
Οι αρχαιολογικοί χώροι στις κακοσχεδιασμένες πόλεις μας αποτελούν μικρές οάσεις πράσινου στις οποίες συχνά αναπτύσσεται και τοπική βιοποικιλότητα.
Στην Αθήνα οι πιο σημαντικοί ελεύθεροι χώροι, είναι οι αρχαιολογικοί χώροι και οι αρχαιολογικοί περίπατοι.
Τα παλαιότερα ευρήματα αλλά και τα πολλά που προέκυψαν από ανασκαφές των τελευταίων χρόνων αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα «αναξιοποίητα» κεφάλαια της χώρας. Για παράδειγμα περιοχές στην Αθήνα με αρχαιότητες παγκόσμιας σημασίας όπως ο Κεραμεικός το Μεταξουργείο, το Μετς, η Ακαδημίας Πλάτωνος, η οδός Πειραιώς, η Ιερά οδός, θεωρούνται σχεδόν όλες, από τις πιο υποβαθμισμένες του Λεκανοπεδίου. Θλιβερό και ταυτόχρονα απίστευτο σε μια πόλη που λόγω συμβολισμών οι αρχαιότητες έπρεπε να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.
Αναπλάσεις πυκνοκατοικημένων περιοχών
Οι εκτεταμένες αναπλάσεις των υποβαθμισμένων πυκνοκατοικημένων περιοχών των μεγάλων κέντρων είναι αναγκαίες για την διασφάλιση του πολιτισμικού τοπίου αφού η υποβάθμιση της ζωής στην πόλη πιέζει για δημιουργία κατοικίας στην περιφέρεια με συνέπεια να οικοδομούνται εκτάσεις που συχνά αποτελούν φυσικά και πολιτιστικά αποθέματα .
Επομένως για κάθε νέα κατασκευή πρέπει να εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν για ανακατασκευή προϋπαρχόντων.
Αποτέλεσμα μια τέτοιας πρακτικής θα ήταν να δοθεί ώθηση στην αναπαλαίωση παραδοσιακών κτισμάτων, διαδικασία πολύ δύσκολη σήμερα στην χώρα μας λόγω ελλιπούς πλαισίου αφού τα εναπομείναντα νεοκλασικά η παραδοσιακά κτίρια, οι εναπομείναντες προσφυγικοί οικισμοί , βιομηχανικά κτίρια , αλλά και κτίρια «ταπεινής» κατασκευής, δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν και να αναπαλαιωθούν και συχνά κατεδαφίζονται.
Σε ιστορικές πόλεις της Ευρώπης, καταστραμμένες ολοσχερώς στο Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, όπως η Βαρσοβία και η Δρέσδη, έχουν εφαρμοστεί προγράμματα αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων η και ολόκληρων κέντρων. Η Αθήνα δεν βομβαρδίστηκε γιατί ήταν ανοχύρωτη πόλη όμως μετά τον πόλεμο καταστράφηκαν όλα τα ιστορικά κέντρα και κατεδαφίστηκαν μαζικά τα νεοκλασικά και τα παραδοσιακά κτίρια. Να τονιστεί ότι το πρόγραμμα αποκατάστασης στην Δρέσδη είναι ακόμα σε εξέλιξη 70 σχεδόν χρόνια μετά το βομβαρδισμό της.
Ίσως λοιπόν έφτασε η στιγμή και στις Ελληνικές πόλεις να εφαρμοστούν αντίστοιχα προγράμματα τα οποία θα έδιναν ώθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Περιοχές Ολοκληρωμένης Πολιτισμικής Προστασίας και Οικολογικής Διαχείρισης
Θα ανατρέξουμε σε ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 στην Γαλλία μέσα από το κίνημα της Νέας Μουσειολογίας και σήμερα η φιλοσοφία του είναι πλατιά διαδεδομένη σ’ όλο τον κόσμο δηλαδή το «Οικομουσείο». Παρά τις διάφορες πτυχές και πειραματικές εκδοχές του βασική φιλοσοφία του οικομουσείου είναι η διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών μιας γεωγραφικής περιοχής, η αναγέννηση παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων και η ενδυνάμωση της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας. Στην Ελλάδα ό όρος έχει χρησιμοποιηθεί στο Δισπηλιό της Καστοριάς στο ορεινό Ρέθυμνο και αλλού ενώ η Δυτική Μακεδονία είχε ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός οικομουσείου Εθνικής Αντίστασης μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία.
Λόγω των διαφόρων πειραματικών εφαρμογών του «οικομουσείου» και της αναγκαιότητας που υπάρχει στην χώρα μας να διαφυλαχτούν τοπία που απειλούνται, θεωρώ ότι στην πρόταση που θα διατυπωθεί παρακάτω βοηθά η φιλοσοφία του παραπάνω όρου αλλά όχι το όνομα του. Επομένως θα χρησιμοποιήσω ενδεικτικά τον όρο «Περιοχές Ολοκληρωμένης Πολιτισμικής Προστασίας και Οικολογικής Διαχείρισης».
Σε αυτές τις περιοχές θα μπορούσαν να ενταχθούν εκτάσεις που συνδέονται με πολιτισμικά στοιχεία τοπίου που μπορούν να ενεργοποιήσουν μια δυναμική διαδικασίας διατήρησης, ερμηνείας και αξιοποίησης της φυσικής και ανθρωπογενούς κληρονομιάς. Η διαχείριση αυτών των περιοχών θα γίνεται από τις τοπικές κοινωνίες ,σύμφωνα με την κατανόηση και τον σεβασμό: των οικολογικών κύκλων, των γεωμορφολογικών ιδιαιτεροτήτων, των οικοτόπων, της συλλογικής και ατομικής μνήμης και γενικότερα της σχέσης ανθρώπου και φύσης που συνοδεύει τις μεταμορφώσεις του τοπίου.
Η διαχείριση αυτή είναι δυνατή στο πλαίσιο μιας οικονομίας βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον.
Στόχοι είναι:
α) Η ενεργός διατήρηση της πολυμορφίας του τοπίου
β) Η προστασία της ανθρωπογενούς και φυσικής κληρονομιάς
γ) Η συμμετοχή των κατοίκων
δ) Η συνέχεια της ιστορικής μνήμης και της άυλης κληρονομιάς
ε) Η ανάκτηση παραδοσιακών επιτόπιων δραστηριοτήτων, τεχνογνωσιών ,παλαιών
τεχνικών και πρακτικών συνετής διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων των
τοπικών πληθυσμών που έχουν λησμονηθεί.
Επομένως μια «Περιοχή Ολοκληρωμένης Πολιτισμικής Προστασίας και Οικολογικής Διαχείρισης» δεν πρέπει να έχει μόνο παραδοσιακά μουσειακά χαρακτηριστικά αλλά να αποτελεί ταυτόχρονα χώρο κατοικίας και άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως: η γεωργία, η κτηνοτροφία, η διαχείριση δασικών ειδών και η αναδάσωση, η παραγωγή ενέργειας από όλα τα είδη ανανεώσιμων πηγών σε μικρές εγκαταστάσεις, ο οικο-πολιτιστικός τουρισμός και πολλές άλλες δραστηριότητες. Πρέπει επίσης να υπάρχουν ρυθμίσεις για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και για την ελάττωση της συσκευασίας των προϊόντων με στόχο της παραγωγή μηδενικών αποβλήτων στην επικράτεια αυτών των περιοχών.
Μέτρα που πρέπει να ισχύσουν σε Περιοχές Πολιτισμικής Προστασίας και Οικολογικής Διαχείρισης
Αυτές οι περιοχές πρέπει να αποκτήσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα τις θωρακίζει από ενδεχόμενη ανωριμότητα της τοπικών κοινωνιών η οποίες στην Ελλάδα έχουν ταυτίσει συχνά την οικονομική ευημερία με την συνεχή οικοδομική δραστηριότητα.
Επομένως πρέπει να καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόμηση και να ορισθεί ένα πολύ αυστηρό, αλλά όχι απαγορευτικό, πλαίσιο για κάθε είδους ανθρώπινη επέμβασης στο τοπίο. Επιβεβλημένη είναι η διακοπή κάθε νέας επέκτασης σχεδίου πόλης ή άλλου τύπου οργανωμένης οικοδόμησης και κατασκευής εγκαταστάσεων.
Έως σήμερα, εγκαταλείπονται γεωργικές εκτάσεις με την προσδοκία γρήγορων κερδών από υπεραξίες που προκύπτουν από οικοδομικές δραστηριότητες. Έτσι, εκτός των περιβαλλοντικών βλαβών και την τραυματική συχνά αλλοίωση του τοπίου ,απαξιώνεται η αγροτική παραγωγή, χάνονται πραγματικές θέσεις εργασίας και παγιώνονται σε μικρές τοπικές κοινωνίες παρασιτικές συμπεριφορές.
Επομένως πρέπει να θεσμοθετηθούν πραγματικά μέτρα που θα αποτρέπουν την μετατροπή των αδόμητων εκτάσεων σε οικοδομήσιμες. Για παράδειγμα θα μπορούσε σε περιοχές που πρόκειται να ενταχθούν σε σχέδια πόλης να αυξηθούν οι εισφορές σε χρήμα σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξισώνονται τουλάχιστον με την πραγματική αξία των οικοπέδων της περιοχής που είναι ήδη ενταγμένα σε σχέδιο πόλης.
Σε ότι αφορά τις περιοχές με παραδοσιακά γεωργικό χαρακτήρα θα πρέπει να καθιερωθούν κίνητρα ακόμη και για την επανακαλλιέργεια εγκαταλειμμένων εκτάσεων ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μην δυσανασχετούν με την αδυναμία οικοδόμησης των ιδιοκτησιών τους.
Τα κίνητρα θα μπορούσαν να είναι φορολογικές απαλλαγές, επιδοτήσεις ,συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ευνοϊκές μοριοδοτήσεις κ.λ.π
Πρέπει να εμπεδωθεί κυρίως στις τοπικές κοινωνίες ότι η γεωργική γη αποτελεί πολύτιμο αγαθό και πρέπει να προστατευθεί. Ειδικά σε μια χώρα που δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση και τα ποιοτικά τρόφιμά στα μεγάλα αστικά κέντρα αποτελούν είδος πολυτελείας με συνεχείς αυξητικές τάσεις στις τιμές τους οφειλόμενες κατά κύριο λόγο στις μεταφορές και τους μεταπράτες δηλαδή στην απόσταση που χωρίζει τον τόπο παραγωγής των προϊόντων από τον τόπο κατανάλωσης.
Στην Αττική ευνοϊκές συνθήκες για καθιέρωση «Περιοχής Ολοκληρωμένης Πολιτισμικής Προστασίας και Οικολογικής Διαχείρισης» υπάρχουν στο βόρειο Πεντελικό και συγκεκριμένα στην έκταση που οριοθετείται από την περιοχή του αρχαίου δήμου της Πλωθείας (κοινότητες Σταμάτας - Ροδόπολης) έως τον όρμο του Μαραθώνα.
Η έκταση αυτή καλύπτεται στο σύνολο της σχεδόν, από σημαντικότατα στοιχεία ανθρωπογενούς κληρονομιάς, έχει τραυματιστεί από πυρκαγιές , υπάρχουν ακόμη πολλές γεωργικές εκτάσεις, σε μεγάλο βαθμό είναι αδόμητη λόγω του προστατευτικού προεδρικού διατάγματος 755/88 και συμπεριλαμβάνει το εθνικό πάρκο του Σχινιά.
Ένα τέτοιο εγχείρημα ειδικά στην Αττική θα είχε ως αποτέλεσμα εκτός από την διαφύλαξη φυσικών - γεωργικών και πολιτισμικών αποθεμάτων, νέες θέσεις εργασίας, μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του περιορισμού των μεταφορών και της αυτόνομης παραγωγής, λιγότερο συγκοινωνιακό φόρτο στο λεκανοπέδιο και φυσικά συνολικό μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα.
Ανάλογα πιλοτικά προγράμματα στην Αττική θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στα Μεσόγεια - Λαυρεωτική και φυσικά σε όλη την χώρα όπου υπάρχουν σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, αρχιτεκτονικά σύνολα, και περιοχές natura με αξιόλογα στοιχεία της ανθρωπογενούς κληρονομιάς.